Parish Clergy

V. Rev Damaskinos Ganas
V. Rev. Damaskinos Ganas,
Presiding Priest